Truyện xuyên không mới

Chương 13 - 1 tuần trước
Chương 31 - 2 tuần trước
Chương 150 - 4 tuần trước
Chương 59 - 2 tuần trước
Chương 430 - 4 ngày trước
Chương 40 - 1 ngày trước
Full - 2 tháng trước
Chương 23 - 1 tháng trước